افتخارات و عناوین شاخص کسب شده مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز