تاریخچه مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز

دانشگاه علمی-کاربردی شهرداری اهواز در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ با کسب مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تحت نظارت دانشگاه جامع عل