پیام شهردار کلانشهر اهواز

سید خلف موسوی شهردار اهواز گفت: دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز برند این کلانشهر اس