افتخارات و عناوین شاخص کسب شده مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز
  • کسب عنوان مرکز برتر در بین مراکز علمی کاربردی شهرداری ها و استانداری های سراسر کشور تحت نظارت  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور در سال ۱۳۹۴
  • کسب رتبه اول عملکرد فرهنگی در بین مراکز علمی کاربردی استان خوزستان در سال ۱۳۹۴
  • کسب رتبه سوم عملکرد فرهنگی در بین مراکز علمی کاربردی شهرداری ها و استانداری های سراسر کشور تحت نظارت  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور در سال ۱۳۹۴
  • کسب مقام اول مسابقات قرآن و عترت دانشجویان علمی کاربردی کشور
  • کسب مقام دوم بین المللی رباتیک در مسابقات رباتیک آزاد 2016
  • کسب مقام دوم بتن هدفمند مسابقات سراسری دانشگاه مازندران
  • کسب دو مقام سوم مسابقات بین المللی بتن آمریکا - شاخه ایران
  • برگزاری بیش از ۷ همایش و سمینار در سطح کشور و استانی
  • کسب مجوز فصلنامه علمی پژوهشی شهر مدرن اسلامی
  • حمایت از انتشار ۴ کتاب اساتید مرکز با موضوعات مختلف تخصصی