پیام شهردار کلانشهر اهواز

سید خلف موسوی شهردار اهواز گفت: دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز برند این کلانشهر است و باید در راستای توسعه آن گام برداشت.
وی با حضور در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز اظهار کرد: دانشگاه شهرداری برند شهر اهواز است و در بعد استانی، ملی و فراملی بسیار مهم است.
موسوی افزود: این دانشگاه باید نقش علمی و آموزشی خود را در تبدیل شدن به قطب علمی فرهنگی با بهره گیری از اساتید نمونه استانی و کشوری با کیفیت مطلوب در کمترین زمان ممکن ایفا کند.
شهردار اهواز با تاکید بر این اینکه شهر اهواز قرار است شهری دانش پایه باشد، گفت: قطعاً بارزترین نماد چنین شعاری دانشگاه شهرداری است.